• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Në kuder të Ministrisë së Administratës Publike janë II ( dy ) Agjenci:

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit (ASHI)
Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP)