• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtoratit për Zhvillim të e-Qeverisjes janë:

1. Harton politika, standarde, akte ligjore dhe nënligjore për institucionet shtetërore, në fushën e qeverisjes elektronike dhe TI-së;

2. Në koordinim me institucionet përkatëse qeveritare udhëheq me hartimin dhe modifikimin e strategjisë për e-Qeverisje dhe plan të veprimit;

3. Në koordinim me institucionet përkatëse qeveritare bën monitorimin e realizmit të planit të veprimit të strategjisë për e-Qeverisje.

4. Bashkërendon nevojat e institucioneve qeveritare për e-Qeverisje në këto fusha: sisteme elektronike, siguri të sistemeve, baza të të dhënave, aftësim në fushën e TI-së, etj.

5. Bën identifikimin e nevojave për projekte zhvillimore për institucionet qeveritare në fushën e qeverisjes elektronike;

6. Mbikëqyrë mënyrën e menaxhimit dhe ruajtjen e pronës intelektuale dhe të drejtat në lidhje me bazat e të dhënave dhe softuerët që janë në pronësi shtetërore

7. Ndihmon qasjen në informata publike elektronike

8. Ofron mbështetje dhe informata për shërbimet elektronike, përmes qendrës kontaktuese, në fushën e shërbimeve: G2G, G2C dhe G2B.

9. Bën promovimin e produkteve të e qeverisjes si dhe dokumentimin e realizimit të planit të veprimit dhe infrastrukturës së TI-së dhe shërbimeve elektronike.

10. Siguron mbrojtjen e të dhënave personale në formë elektronike, në pajtim me legjislacionin në fuqi.

Udhëheqësi i Drejtoratit për Zhvillim të e-Qeverisjes raporton te Drejtori i Përgjithshëm

Në kuadër të këtij Drejtorati bëjnë pjesë sektorët:

• Sektori i Politikave, Monitorimit dhe Analizës
• Sektori i Mbështetjes Online dhe i Promovimit të e-Qeverisjes