• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 101. Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Shoqërisë së Informacionit përbëhet nga:
 
1.1. Drejtori i Përgjithshëm; dhe
 
1.2. Një (1) nëpunës civil i nivelit tekniko-administrativ.
 
2. Detyrat dhe Përgjegjësitë e Drejtorit të  Përgjithshëm përcaktohen me legjislacionin përkatës në fuqi.
 
3. Detyrat dhe Përgjegjësitë e nëpunësit civil të Zyrës së Drejtorit të Përgjithshëm përcaktohen me legjislacionin për shërbimin civil në fuqi.
 
4. Numri i të punësuarve në Zyrën e Drejtorit të Përgjithshëm është dy (2).