• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike janë VI-të ( gjashtë ) departamente:

- Departamentit për Integrime Evropiane dhe Koordinim të Politikave - DIEKP
- Departamenti Ligjor – DL
- Departamenti i Organizatave Jo - Qeveritare – DOJQ
- Departamenti për Menaxhimin e Reformës së Administratës Publike - DMRAPIE
- Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil – DASHC
- Departamenti i Standardeve dhe Politikave të Inxhinieringut dhe Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare – DSPIMNQ
- Departamenti I Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme – DFSHP