• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Administrimit të Shërbimit Civil janë:

1. Harton dhe mbikëqyr zbatimin e politikave për një Shërbim Civil profesional, të paanshëm dhe të përgjegjshëm;
2. Harton, promovon dhe koordinon zbatimin e politikave për aftësimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të nëpunësve civilë;
3. Harton dhe mbikëqyr zbatimin e politikave në fushën e pagave;
4. Përcakton normat dhe standardet për organizimin funksional te institucioneve qe janë pjese Shërbimit Civil.
5. Mban dhe administron regjistrin qendror të personelit të Sistemit të Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ);
6. Mban dhe administron listën e pagave dhe Sistemin e Pagave;
7. Përgatit raportin vjetor për situatën e përgjithshme të Shërbimit Civil.

Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil  është organizuar dhe strukturuar ne tri Divizione:

 

1.Divizioni i Politikave të Pagave
2.Divizioni i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimin e Kapaciteteve
3.Divizioni i Sistemit të Pagave dhe Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore
//// Hape (PDF)

Përshkrimet e detyrave të punës për titujt e vendeve të punës në nivelin qendror dhe lokal, të plotësuara dhe përmirësuara- Qershor 2016

Prishtinë

2016 20.09.2016
// Hape (PDF)

Tabela me emrat e menaxherëve dhe nëpunësve të personelit të Institucioneve të nivelit lokal të Republikës së Kosovës

Prishtinë

2015 03.11.2015
// Hape (PDF)

Tabela me Emrat e Menaxherëve dhe Nëpunesve të Personelit të Institucionëve të Nivelit Qëndror të Republikës së Kosovës

Prishtinë

0 23.07.2015
// Hape (PDF)

Metodologjia për standartizimin e vendeve të punës

Prishtinë

2015 24.02.2015
// Hape (PDF)

Katalogu i vendeve të punës në shërbimin civil të Kosovës

Prishtinë

2015 24.02.2015
\\ Hape (PDF)

Vendimi i Qeverisë nr. 05-12 datë 05.02.2015 për Katalogun e vendeve te punës

Prishtinë

2015 24.02.2015
// Hape (PDF)

Pyetje me përgjigje të shumëfishta për procedurën e rekrutimit në shërbimin civil të Kosovës

Prishtinë

0 21.03.2014
// Hape (PDF)

Struktura gjinore dhe etnike e të punësuarve në shërbimin civil të Kosovës

Prishtinë

0 21.03.2014
// Hape (PDF)

Udhëzimi për Procedurat e Kalklimit, Përcjelljes, Shtypjen e Listave të Pagave dhe Urdhër Pagesave

Prishtinë

0 21.03.2014