• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Administrimit të Shërbimit Civil janë:

1. Harton dhe mbikëqyr zbatimin e politikave për një Shërbim Civil profesional, të paanshëm dhe të përgjegjshëm;
2. Harton, promovon dhe koordinon zbatimin e politikave për aftësimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të nëpunësve civilë;
3. Harton dhe mbikëqyr zbatimin e politikave në fushën e pagave;
4. Përcakton normat dhe standardet për organizimin funksional te institucioneve qe janë pjese Shërbimit Civil.
5. Mban dhe administron regjistrin qendror të personelit të Sistemit të Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore (SIMBNJ);
6. Mban dhe administron listën e pagave dhe Sistemin e Pagave;
7. Përgatit raportin vjetor për situatën e përgjithshme të Shërbimit Civil.

Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil  është organizuar dhe strukturuar ne tri Divizione:
 
1. Divizioni i Politikave të Pagave
2. Divizioni i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Zhvillimin e Kapaciteteve
3. Divizioni i Sistemit të Pagave dhe Informatave për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

Hape (PDF)

Raport për Gjendjen në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës për Vitin 2017

Prishtinë

2017 30.12.2017
Hape (PDF)

Raporti për Gjendjen në Shërbimin Civil për Vitin 2016

Prishtinë

2016 29.12.2017
Hape (PDF)

Raporti për Gjendjen në Shërbimin Civil për Vitin 2015

Prishtinë

2015 17.11.2017
Hape (PDF)

Raport për Gjendjen në Shërbimin Civil për Vitin 2014

Prishtinë

2014 17.11.2017
Hape (PDF)

Raport për Gjendjen në Shërbimin Civil për Vitin 2013

Prishtinë

2013 17.11.2017
Hape (PDF)

Raport për Gjendjen në Shërbimin Civil për Vitin 2012

Prishtinë

2012 17.11.2017
Hape (PDF)

Përshkrimet e detyrave të punës për titujt e vendeve të punës në nivelin qendror dhe lokal, të plotësuara dhe përmirësuara- Qershor 2016

Prishtinë

2016 20.09.2016
Hape (PDF)

Tabela me emrat e menaxherëve dhe nëpunësve të personelit të Institucioneve të nivelit lokal të Republikës së Kosovës

Prishtinë

2015 03.11.2015
Hape (PDF)

Tabela me Emrat e Menaxherëve dhe Nëpunesve të Personelit të Institucionëve të Nivelit Qëndror të Republikës së Kosovës

Prishtinë

0 23.07.2015
Hape (PDF)

Metodologjia për standartizimin e vendeve të punës

Prishtinë

2015 24.02.2015
Hape (PDF)

Katalogu i vendeve të punës në shërbimin civil të Kosovës

Prishtinë

2015 24.02.2015
Hape (PDF)

Vendimi i Qeverisë nr. 05-12 datë 05.02.2015 për Katalogun e vendeve te punës

Prishtinë

2015 24.02.2015
Hape (PDF)

Pyetje me përgjigje të shumëfishta për procedurën e rekrutimit në shërbimin civil të Kosovës

Prishtinë

0 21.03.2014
Hape (PDF)

Struktura gjinore dhe etnike e të punësuarve në shërbimin civil të Kosovës

Prishtinë

0 21.03.2014
Hape (PDF)

Udhëzimi për Procedurat e Kalklimit, Përcjelljes, Shtypjen e Listave të Pagave dhe Urdhër Pagesave

Prishtinë

0 21.03.2014