• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Organaizata Joqeveritare janë:
  1. Administron Politikat që lidhen me regjistrimin, raportimin finaciar dhe bashkëpunimin me institucionet relevande dhe OJQ-të.

  2. Pranon, analizon dhe vendosë për kërkesat për regjistrim të OJQ-ve

  3. Pranon, shqyrton dhe vendosë për kërkesat për status të përfitimit publik (SSP) të OJQ-ve.
  4. Lëshon certifikata për regjistrim dhe SSP të OJQ-ve
  5. Pranon dhe analizon raportet vjetore me pasqyrat financiare të OJQ-ve
  6. Administron bazën e të dhënave për OJQ-të e regjistruara.
 
Në kuadër të këtij departamenti bëjnë pjesë dy divizione:
  1. Divizioni i regjistrimit të OJQ-ve
  2. Divizioni i raportimit finaciar të OJQ-ve

Divizioni i regjistrimit të OJQ-ve
  1. Pranon dhe shqyrton kë kërkesat lidhur me regjistrimin e OJQ-ve
  2. Pranon dhe shqyrton kërkesat për status të përfitimit publik
  3. Regjistron OJQ-të, që i kanë plotësuar kushtet ligjore
  4. Bashkëpunon me Institucionet relevante për OJQ-të

Divizioni i raportimit finaciar të OJQ-ve
  1. Pranon raporte vjetore të OJQ-ve vendore dhe ndërkombëtare me SPP
  2. Analizon dhe vlerson raportet vjetore të OJQ-ve me SPP, informon dhe rekomandon, sipas nevojës për procedim të mëtejm.
  3. Njofton me shkrim OJQ-të me SPP për vendimet që janë marrë mbi pezullimin apo revokimin e SPP-së
  4. Bashkëpunon me Institucionet relevante për OJQ-tëAdresa për kontakt:
Departamenti për Regjistrim dhe Ndërlidhje me OJQ-të
Adresa: Ish Pallati i Medieve "Rilindja"- MAP,
Kati i parë
Për më tepër informata dhe aplikim on-line për OJQ,gjeni në linkun:
https://ojq.rks-gov.net


Hape (PDF)

Njoftim për Pezullimin e Veprimtaris së OJQ-ve 2018

Prishtinë

2018 05.10.2018
Vendim Hape (PDF)

Pezullohet veprimtaria e Organizatës Jo-Qeveritare “Airsoft Club Kodiak” (AC Kodiak), me numër regjistrimi 5115854-7 e regjistruar me datë 11.12.2015

Prishtinë

2017 29.12.2017
Vendim Hape (PDF)

Pezullohet veprimtaria e Organizatës Jo-Qeveritare, Airsoft Club Vukovi” (ACVukovi)

Prishtinë

2017 15.02.2017
Hape (PDF)

Udhëzimi Administrativ QRK -Nr.02/2014 per funksionimin dhe organizimin e OJQ-ve Pa shtojca

Prishtinë

2014 19.03.2014
Hape (PDF)

Raporti Vjetor i OJQ-ve të cilave u janë ndarë Subvencione nga MAP

Prishtinë

2014 19.03.2014
Nr. 04/L-57 Hape (PDF)

Ligji për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare

Prishtinë

2014 19.03.2014
Hape (PDF)

Rregullorja për Subvencione

Prishtinë

2014 19.03.2014
Hape (PDF)

Forma e Procedurave të Aplikimit për Subvencione

Prishtinë

2014 19.03.2014