• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Zadaci i odgovornosti Departman za NevladineOrganizacije su:
1. Upravlja Politikom koje je povezana sa sa upisom,  financijski izvjestaj i saradnje sa relevantnim institucijama i relevantnim NVO-a.
2. Prima, analizira i odlucuje  o zahtevima za  upis NVO-e.
3. Prima,razmatra I odlucuje o zahtevima za  status javne dobrobiti (SJD) NVO-e.
4. Izdaje potvrde za upis SJDu NVO-e.
5. Prima, analizira godisnje izvestaje,financijske preglede NVO-e.
6. Upravlja  bazom podataka za NVO-e koja su upisani.

U okviru ovog Departman su  dve divizije:
1. Divizija za  registracijuNVO-e
2. Divizijafinansijskog izveštajaNVO-e

Divizija za  registraciju NVO-e
1. Prima,razmatra zahteve za  registraciju NVO-e.
2. Prima,razmatra zahteve za  status javne dobiti.
3. Upisuje NVO-e, koja ispunjavaju zakonske uslove.
4. Saraduje sa relevantnim  Institucijama za NVO-e.

Divizija Raportiranja i analize financija NVO-a
1. Prima godišnje izveštaje NVO–a međunarodne i lokalne Status Javnog Profita.
2. Analizira i proceni godišnje izveštaje NVO–a SJP, međunarodne i lokalne, informisanje i preporučuje, prema potrebi za dalje razmatranje.
3. Pismeno obaveštava NVO–a i SJP za odluke koje su preuzete, obustavu i opozivom SPP-e.
4. Sarađuje sa relevantnim Institucijama za NVO-a.


Adresa për kontakt:
Departamenti për Regjistrim dhe Ndërlidhje me OJQ-të
Adresa: Ish Pallati i Medieve "Rilindja"- MAP,
Kati i parë
Për më tepër informata dhe aplikim on-line për OJQ,gjeni në linkun:
https://ojq.rks-gov.net
 
Odluku Hape (PDF)

Suspenduju se aktivnosti Nevladine Organizacija Airsoft Club Kodiak “(AC Kodiak), pod registarskim brojem 5115854-7, registrovana dana 11.12.2015 godine

Pristina

2017 29.12.2017
Odluku Hape (PDF)

Suspenduju se aktivnosti Nevladine Organizacija “Airsoft Club Vukovi” (AC Vukovi)

Pristna

2017 15.02.2017
// Hape (PDF)

Administrativnog Upustva VRK - Br.02/2014 o RegistracijiI i Funkcionisanju Nevladinih Organizacija

Pristina

2014 19.03.2014
Nr. 04/L-57 Hape (PDF)

O SLOBODI UDRUŽIVANJA U NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Pristina

0 19.03.2014