• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
    1.Pranohen raporte vjetore të OJQ-ve me status të përfitimit publik
    2.Bashkepunon me institucionet relevante
    3.Merr vendime në pajtim me ligjin
    4.Merr vendime për pezullimin e SPP-se dhe revokimin e SPP-se\\ Hape (PDF)

Shtojca 8a Kërkesë për trajtim konfidencial

Prishtinë

2014 29.09.2014
// Hape (PDF)

Shtojca 8 Raport Vjetor

Prishtinë

2014 19.03.2014