• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
1. Pranon dhe shqyrton kë kërkesat lidhur me regjistrimin e OJQ-ve
2. Pranon dhe shqyrton kërkesat për status të përfitimit publik
3. Regjistron OJQ-të, që i kanë plotësuar kushtet ligjore 4. Bashkëpunon me Institucionet relevante për OJQ-të

Për më shumë klikoni linkun: https://ojq.rks-gov.net


\\ Hape (PDF)

Shtojca 1: Akti themelues i organizatës jo-qeveritare

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 2: Kërkesë për regjistrim të OJQ-së vendore

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 3: Fushat e veprimtarisë

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 4: Model statuti

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 5: Model Statuti

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 6: Kërkesë për regjistrim të OJQ-së së vendit të huaj dhe ndërkombëtare

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 7: Kërkesë për njohjen e statusit të përfitimit publik

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 7a: Kërkesë për ri-njohjen e statusit të përfitimit publik

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 8: Raport Vjetorë

Prishtinë

2014 19.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca:Kërkesë për trajtim konfidencial të informacioneve nga raporti vjetorë

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 9: Kërkesë për ndryshimin e të dhënave

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 10: Shtojca 10: Njoftimi për shuarjen vullnetare të OJQ-SË

Prishtinë

2014 17.10.2014
\\ Hape (PDF)

Shtojca 11: Deklarata vjetore për përditësimin e regjistrit publik të OJQ-ve

Prishtinë

2014 17.10.2014