• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
1. Pranon dhe shqyrton kë kërkesat lidhur me regjistrimin e OJQ-ve
2. Pranon dhe shqyrton kërkesat për status të përfitimit publik
3. Regjistron OJQ-të, që i kanë plotësuar kushtet ligjore 4. Bashkëpunon me Institucionet relevante për OJQ-të

Për më shumë klikoni linkun: https://ojq.rks-gov.net