• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Departamenti i Standardeve dhe Politikave të Inxhinieringut dhe të Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare, duke u bazuare ne reformat e vitit 2009 -Ministria e Administrates Publike ka kryer rishikimin funksional të mandatit, organizimit dhe kapacitetit të saj.
Ne kuadër te reformave te MAP-it, DSPIMNQ eshte përgjegjëse per hartimi e Standardeve Teknike duke u zhvilluar aktivitet ne hulumtimin dhe adaptimin e EU standardeve teknike per nevojat tona duke pasur per baze Ligjet per projektim dhe ndërtim te Republikes se Kosoves.
Po ashtu eshte përgjegjëse per menaxhimin e projekteve te te gjitha institucioneve shteterore Misioni i DSPIMNQ-së është udhëheqja politikave te pasurisë shtetërorë, aplikimin dhe përshtatjen e standardeve teknike te EU-se, akomodimin e gjithë stafit te institucioneve si dhe mirëmbajtjen e te gjitha aseteve shteterore ku eshte i vendosure stafit ne kuadër te Qeverisë së Republikës së Kosovës.
Ne kuadër te Departamenti i DSPIMNQ veprojnë tre divizione te cilat kane detyrat e tyre specifike:
• Divizioni i Politikave te Patundshmërisë dhe Standardeve (DPPS)
• Divizioni i Menaxhimit të Projekteve ( DMP )
• Divizioni për Menaxhimin e Ndërtesave (DMN)