• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Misioni i MAP-it    
 
- Krijimi i një administrate publike moderne, të qëndrueshme dhe të paanshme në shërbim të qytetarëve dhe bizneseve   
- Ofrimi i shërbimeve cilësore administrative dhe infrastrukturë funksionale për institucionet qeverisjes