• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
U MBAJT FORUMI I MENAXHEREVE TË PERSONELIT
2018-10-29

Në mbështetje të USAID-it, Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil, mbajti punëtori për menaxher dhe zyrtarë të personelit, lidhur me planifikimin punës përmes SIMBNJ-së dhe përdorimin e modulit Online dhe nënmodulet të cilat janë përmirësuar për nëpunësit civil në SIMBNJ-së.

Në  këtë punëtori morën pjesë menaxherët e personelit dhe zyrtarë  të institucioneve të ndryshme  të ndarë në tri grupe;  niveli lokal, niveli qendror dhe agjencitë  e pavarura. Përmes kësaj punëtorie treditore është synuar që planifikimi i personelit për vitin 2019  të bëhet përmes  SIMBNJ-së.
Qëllimi i kësaj  punëtorie është lehtësimi  i përdorimit të plotë i të gjitha proceseve të punës në menaxhimin e burimeve njerëzore në kuadër të secilit institucion.
1