• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
U NËNSHKRUA MARRËVESHJE E MIRËKUPTIMIT PËR NDËRTIMIN E NDËRTESËS PËR NEVOJAT E RTK-SË
2018-05-02

Ministria e Administratës Publike dhe Radiotelevizioni i Kosovës kanë lidhur një Marrëveshje Mirëkuptimi për ndërtimin e ndërtesës për nevojat e Radio Televizionit të Prishtinës. Kjo marrëveshje ka për qëllim realizimin e projektit kapital të kësaj ndërtese, në ngastrën nr.556-5 , në sipërfaqe prej 8 hektarësh, që shtrihet në zonën Prishtina e Re.
Në ceremoninë e rastit, për MAP-in, marrëveshjen e nënshkroi ministri Mahir Yagcilar, kurse për RTK-në, drejtori i përgjithshëm, Mentor Shala.
Sipas kësaj marrëveshjeje, Ministria e Administratës Publike obligohet të sigurojë lokacionin në të cilin do të ndërtohet ndërtesa bazuar në vendimin e komunës së Prishtinës nr.046-94060 të datës 04.05.2015, bazuar në kontratën e datës 11.02.2016 të lidhur ndërmjet MAP-it dhe komunës së Prishtinës, të hartojë planin urbanistik, të afrojë edhe dokumentacionin tjetër përkatës dhe ta ndihmojë RTK-në gjatë realizimit të projektit. Ndërsa, RTK-ja obligohet ta financojë hartimin e projektit dhe të ndërtesës në harmoni me planin urbanistik.
Marrëveshja, nga palët nënshkruese u vlerësua e rëndësishme dhe historike për RTK-në, e cila do t’i krijojë këtij institucioni, mundësinë e ndërtimit të ndërtesës moderne për RTK-në, me ç’rast do të krijohen edhe kushte shumë të mira për punë dhe veprimtari televizive. 
1