• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10


Festat zyrtare në Republikën e Kosovës për vitin  2018
Službeni praznici u Republici  Kosova za 2018 god.


Festat zyrtare në pajtim me nenin 2 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës, janë:

Službeni praznici u skladu sa clanom 2.  Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova, su:

 


Nr.

Festat Zyrtare
  Službenih prazici

Dita/Data e festës
Dan/Datum praznika
Dita/Data e pushimi
  Dan/Datum odmora
1
Viti i Ri
Nova godina

E hëne 01 janar
Ponedeljak 01 januar
 

E marte 02 janar
Utorak 02 januar


E hënë 01 janar
Ponedeljak 01 januar
 

E marte 02 janar
Utorak 02 januar

2

Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božic
E diel 07 janar
Nedelja 07 januar
E hënë 08 janar
Ponedeljak 08 januar
3

Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova
E shtune 17 shkurt
Subota 17 februar
E hënë 19 shkurt
Ponedeljak 19 februar
4

Pashkët Katolike
Katolicki Uskrs

E diel 01 prill
Nedelja 01 april

E hënë 02 prill
Ponedeljak 02 april

5

Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs
E diel 08 prill
Nedelja 08 april
E hëne 09 prill
Ponedeljak 09 april
6

Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova
E hëne 09 prill
Ponedeljak 09 april
E hëne 09 prill
Ponedeljak 09 april
7

Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada
E marte 01 maj
Utorak 01 maj
E marte 01 maj
Utorak 01 maj
8

Dita e Evropës
Dan Evrope
E merkure 09 maj
Sreda 09 maj
E merkure 09 maj
Sreda 09 maj
9

Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram, prvi dan

E premte 15 qershor
Petak 15 jun

E premte 15 qershor
Petak 15 jun

10

Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan

E marte 21 gusht
Utorak 21 avgust

E marte 21 gusht
Utorak 21 avgust


11
Krishtlindjet Katolike
Katolicki Božic
E marte 25 dhjetor
Utorak 25 decembar
E marte 25 dhjetor
Utorak 25 decemba


Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime do te viheni ne dijeni me një njoftim te dyte.

 

Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskurs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru U slucaju izmena bicete obavešteni jednim drugim saopštenje.