• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Festat zyrtare për vitin  2017
Službeni praznici za 2017 god.  – Calendar of oficial holidays to 2017 years

Në pajtim me nenin 2 dhe nenin4 të Ligjit nr. 03/L-064, për festat zyrtare në Republikën  e Kosovës.
U skladu sa clanom 2 clana 4  Zakona br.03/L-064, o službenim praznicima u Republici Kosova.
Nr.
Festat zyrtare
Službenih prazici
Official holidays
Data
Datum
Date
Ditët e pushimit
Dani odmora
Holidays
1

Viti i Ri
Nova godina
New Year

E diel, 01 janar
Nedelja, 01 januar
Sunday, januart 01

E hënë, 02 janar
Ponedeljak, 02 januar
Monday, january 02

E hënë, 02 janar
Ponedeljak, 02 januar
Monday, january 02

E martë, 03 janar
Utorak, 03 januar
Tuesday, january 03

2
Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božic
Orthodox Crismans day
E shtunë, 07 janar
Subota, 07 januar
Saturday, january 07
E hënë, 09 janar
Ponedeljak, 09 januar
Monday, january 09
3
Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova
The Independence day of the Republic of Kosovo
E premte, 17 shkurt
Petak, 17 februar
Friday, february 17
E premte, 17 shkurt
Petak, 17 februar
Friday, february 17
4

Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova
Constitution day of the Republic of Kosovso

E diel, 09 prill
Nedelja, 09 april
Sunday, april 09

E hënë, 10  prill
Ponedeljak, 10 april
Monday, april 10

5

Pashkët Katolike
Katolicki Uskrs
Catholic Easter day

E diel, 16 prill
Nedelja, 16 april
Sunday, april 16

E hënë, 17 prill
Nedelja, 17 april
Monday, 17april

6
Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs
Orthodox east day

E diel, 16 prill
Nedelja, 16 april
Sunday, april 16

E hënë, 17 prill
Nedelja, 17 april
Monday, april 17

7
Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada
Internatonal labor day
E hënë, 01 maj
Ponedeljak, 01 maj
Monday,maj 01
E hënë, 01 maj
Ponedeljak, 01 maj
Monday,maj 01
8
Dita e Evropës
Dan Evrope
Europe day
E martë, 09 maj
Utorak, 09 maj
Tuesday, maj 09
E martë, 09 maj
Utorak, 09 maj
Tuesday, maj 09
9
Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram, prvi dan
Eid-al-fitr, first day

E diel, 25 qershor
Nedelja, 25 jun
Sunday, june 25

E hënë, 26 qershor
Ponedelak, 26 jun
Monday, june 26

10
Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan
Eid-al-addha, frst day

E premte, 01 shtator
Petak, 01 septembar
Friday, september 01

E premte, 01 shtator
Petak, 01 septembar
Friday, september 01

11
Krishtlindjet Katolike
Katolicki Božic
Catholic christmans day
E hënë, 25 dhjetor
Ponedelak, 25 decembar
Monday, december, 25
E hënë, 25 dhjetor
Ponedeljak, 25 decembar
Monday, decembar 25

 

Shënim: Data e festave zyrtare (bajrami/pashkët) mund të ndryshojnë sipas kalendarit hënor. Ne rast se do te këtë ndryshime do te viheni ne dijeni me një njoftim te dyte.
Zapis: Datumi službenih praznika (bajram/uskurs) mogu se promeniti prema lunarnom kalendaru U slućaju izmena bićete obavešteni jednim drugim saopštenje.