• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Konkurs Hape (PDF)

Avokat i Përgjithshëm Shtetëror në: Avokaturën Shtetërore të Republikës së Kosovës-Ministria e Drejtësisë (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.171.18 € nga 14-08-2018 deri 28-08-2018
Konkurs Hape (PDF)

Udhëheqës i Divizionit për Koordinimin, Monitorimin dhe Zbatim të Reformave (1 vend pune)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 9 nga 14-08-2018 deri 28-08-2018
Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm Hape (PDF)

Përkthyes/e Shqip-Serbisht dhe anasjelltas

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 31-07-2018 deri
Konkurs Hape (PDF)

Drejtor në: Agjencinë e Kosovës për Akreditim/Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë (1)

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA 1.171.18 € bruto nga 30-07-2018 deri 13-08-2018
Njoftim për Poziten: Hape (PDF)

Kryeshef Ekzekutiv në Agjencinë e Kosovës për Efiçencë të Energjisë/MZHE

Ministria e Administratës Publike | Prishtinë

KOFICIENTI/PAGA nga 23-07-2018 deri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...