• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Hape (PDF)

Udhëzues për Procedurat e Përgjithshme Administrative

Prishtinë

2018 12.06.2018
Hape (PDF)

Materjal trainimi per Trajnimin e Trajnereve mbi ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA)

Prishtinë

2018 12.06.2018
Hape (PDF)

Prezantimi i Përgjithshëm

Prishtinë

2018 12.06.2018
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Nëntor 2018

Prishtinë

2018 18.06.2018
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Dhjetor 2018

Prishtinë

2018 18.06.2018
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Janar 2019

Prishtinë

2019 18.06.2019
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Shkurt 2019

Prishtinë

2019 18.06.2018
Hape (PDF)

Kalendari për muajin Mars 2019

Prishtinë

2019 18.06.2018
Rast Studimi Hape (PDF)

Regjistrimi i Pronës së Paluajtshme

Prishtinë

2018 25.10.2018
Rast Studimi Hape (PDF)

Regjistrimi i Pronës së Paluajtshme

Prishtinë

2018 25.10.2018
Rast Studimi Hape (PDF)

Legalizimi i Ndërtimit pa Leje

Prishtinë

2018 25.10.2018
Hape (PDF)

Ushtrim Praktik Lidhur me Lejen Ndërtimore

Prishtinë

2018 25.10.2018
Rast Studimi Hape (PDF)

Marrja e Lejes për Ndërtimin e Depo

Prishtinë

2018 25.10.2018
Rast Studimi Hape (PDF)

Krekës për Përfitim të Beneficionit për Personat e Verbër

Prishtinë

2018 25.10.2018
Rast Studimi Hape (PDF)

Licenca për Ushtrimin e Veprimtarisë së Naftës

Prishtinë

2018 25.10.2018
Rast Studimi Hape (PDF)

Detyra 1

Prishtinë

2018 25.10.2018
Rast Studimi Hape (PDF)

Detyra 5

Prishtinë

2018 25.10.2018
Vlerësimi i nevojave për trajnim mbi LPPA - Hulumtim cilësor Hape (PDF)

Raport për 7 grupet e fokusit me nëpunësit civilë

Prishtinë

2018 06.12.2018
Vlerësimi i nevojave për trajnim mbi LPPA - Hulumtim cilësor Hape (PDF)

Raport për 26 grupet intervistave të detajuara me nëpunësit civilë

Prishtinë

2018 06.12.2018
Vlerësimi i nevojave për trajnim mbi LPPA - Hulumtim sasior Hape (PDF)

Raporti i studimit online

Prishtinë

2018 06.12.2018