• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Hape (PDF)

Strategjia për Modernizimin e Administratës Publike (2015-2020)

Prishtinë

2015 16.07.2015
Hape (PDF)

Plani i Veprimit për zbatimin e SRAP ( 2015-2020 )

Prishtinë

2015 28.12.2015
Hape (PDF)

Koncept Dokumenti për Sistemin e monitorimit dhe vlerësimit për Reformën e Administratës Publike 2015-2020 në Kosovë

Prishtinë

2015 30.12.2015
Hape (PDF)

Pasaporta e Treguesve për SMAP të Kosovës ( 2015 – 2020 )

Prishtinë

2015 19.01.2016
Hape (PDF)

Progresi i Zbatimit të Strategjisë për Modernizimin e Administratës Publike 2015-2020

Prishtinë

2017 06.08.2018
Hape (PDF)

Strategjia për Reformën e Menaxhimit të Financave Publike (SRMFP) të Kosovës 2016-2020

Prishtinë

2016 13.04.2018
Hape (PDF)

Shtojca 1 - Plani i Veprimit për zbatimin e SRMFP 2016-2020

Prishtinë

2016 13.04.2018
Hape (PDF)

Strategjia për Rregullim më të Mirë 2.0 për Kosovën 2017-2021

Prishtinë

2017 13.04.2018
Hape (PDF)

Strategjia për Përmirësimin e Planifikimit dhe Koordinimit të Politikave në Kosovë (Sistemi i Planifikimit të Integruar) 2017-2021

Prishtinë

2017 13.04.2018
BE- Kosovë Hape (PDF)

Konkluzionet e Grupit të Veçantë për Reformën e Administratës Publike (takimi i 8-të, i treti nën MSA)

Prishtinë

2018 22.05.2018
Hape (PDF)

Vendimi për Planin e Veprimit

Prishtinë

2018 19.07.2018
Hape (PDF)

Plani i Veprimit për Racionalizimin e Agjencive

Prishtinë

2018 30.07.2018
Hape (PDF)

Rishikimi i Institucioneve dhe Agjencive të Pavarura të Kuvendit dhe Organeve Qendrore të Qeverisë

Prishtinë

2016 19.07.2018
Raporti Vjetor për 2017 Hape (PDF)

Progresi i Zbatimit të Strategjisë për Modernizimin e Administratës Publike 2015-2020

Prishtinë

2018 06.08.2018
Hape (PDF)

Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë për Modernizimin e Administratës Publike 2018-2020

Prishtinë

2018 25.09.2018