• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
05/L -031 Hape (PDF)

LIGJI PËR PROCEDURËN E PËRGJITHSHME ADMINISTRATIVE

Prishtinë

2016 28.09.2016
03/L-149 Hape (PDF)

LIGJI PËR SHËRBIMIN CIVIL

Prishtine

2014 13.03.2014
Nr.04/L-145 Hape (PDF)

LIGJI Nr.04/L-145 PËR ORGANET E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT

Prishtinë

2013 13.06.2013
03/L-215 Hape (PDF)

LIGJI PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

Prishtinë

2012 04.10.2012
03/L-237 Hape (PDF)

LIGJI PËR REGJISTRIMIN E POPULLSISË, TË EKONOMIVE FAMILJARE DHE TË BANESAVE

Prishtinë

2010 25.11.2010
03/L-202 Hape (PDF)

LIGJI PËR KONFLIKTET ADMINISTRATIVE

Prishtinë

2010 12.10.2010
03/L-147 Hape (PDF)

LIGJI PËR PAGAT E NËPUNËSVE CIVILË

Prishtine

2010 01.01.2010
03/L-054 Hape (PDF)

PËR VULA NË INSTITUCIONET E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Prishtinë

2008 30.07.2008
03/L-064 Hape (PDF)

PËR FESTAT ZYRTARE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Prishtinë

2008 23.05.2008
Nr. 03/L-038 Hape (PDF)

PËR PËRDORIMIN E SIMBOLEVE SHTETËRORE TË KOSOVËS

Prishtinë

2008 20.02.2008
02/L-28 Hape (PDF)

PËR PROCEDURËN ADMINISTRATIVE

Prishtinë

2005 22.07.2005