• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
// Hape (PDF)

Titujt e vendeve të punës te plotësuar dhe ndryshuar ne Katalogun e Vendeve të Punës në SHCK

Prishtinë

2016 18.02.2016
/// Hape (PDF)

VENDIM ZM_MAP

Prishtinë

2015 17.02.2016
NR 01 2016 MAP Hape (PDF)

Qarkore Administrative NR 01 2016 MAP

Prishtinë

2016 21.01.2016
01-2015 MAP Hape (PDF)

Qarkore Administrative nr 01-2015 MAP

Prishtinë

2015 24.02.2015
////// Hape (PDF)

Metodologjia për standartizimin e vendeve të punës

Prishtinë

2015 24.02.2016
////// Hape (PDF)

Katalogu i vendeve të punës në shërbimin civil të Kosovës

Prishtinë

2015 24.02.2015
////// Hape (PDF)

Vendimi i Qeverisë nr. 05-12 datë 05.02.2015 për Katalogun e vendeve te punës

Prishtinë

2015 24.02.2015
/// Hape (PDF)

Doracak për Nivelet Drejtuese në Shërbimin Civil

Prishtinë

2016 01.07.2016
// Hape (PDF)

Përshkrimet e detyrave të punës për titujt e vendeve të punës në nivelin qendror dhe lokal, të plotësuara dhe përmirësuara- Qershor 2016

Prishtinë

2016 20.09.2016