• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Formulari i kërkesës për lejim të qasjes nga interneti përmes VPN-it Hape (PDF)

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit

Prishtinë

2016 16.03.2016
Standardi Nr. 01/2016 Për Qasjes nga Interneti Hape (PDF)

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit

Prishtinë

2016 06.01.2017
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit Hape (PDF)

Specifikime Teknike “Pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për përdorim zyre”

Prishtinë

2017 30.05.2017
Hape (PDF)

RREGULLORE (MAP) NR. 01/2018 PËR BAZAT E TË DHËNAVE ELEKTRONIKE

Prishtinë

2018 14.04.2018
Hape (PDF)

SHTOJCA I e Rregullores (MAP) nr. 01/2018 për bazat e të dhënave elektronike

Prishtinë

2018 14.04.2018
Hape (PDF)

SHTOJCA II e Rregullores (MAP) nr. 01/2018 për bazat e të dhënave elektronike

Prishtinë

2018 14.04.2018
Hape (PDF)

RREGULLORE (QRK) NR. 06/2018 PËR MENAXHIMIN E PROJEKTEVE NË FUSHËN E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT

Prishtinë

2018 04.07.2018