Drejtorati i Operimeve Qendrore dhe Sigurisë

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Angazhohet më hartimin e politikave dhe standardeve ne lidhje me sistemin e Teknologjisë Informative Republikës së Kosovës përfshire qendrën nacionale të dhënave dhe sigurinë e TIK-ut.
2. Planifikon,  menaxhon dhe administron më sistemin e teknologjisë informative qeveritare si dhe qendrën e të dhënave.
3. Përgatitë dhe azhurnon  standardet  për siguri për sistemet kompjuterike me qellim të funksionit me të sigurt të sistemit të teknologjisë Informative te IRK-së përfshirë qendrën e të dhënave. Gjithashtu menaxhon dhe zbaton procesin e sigurisë në segmentin qendror së sistemit të TIK-ut, monitoron dhe obligon zbatimin e tyre në segmentet tjera të sistemit të TIK-ut përfshirë sigurinë në nivel të aplikacionit (application layer).
4. Kontribuon në procesin e ndryshimit të menaxhimit të sistemeve të TIK-së duke identifikuar pasojat e mundshme të ndryshimeve në siguri dhe detyrat  operative.
5. Përcjell zhvillimet e TI-së dhe këshillon mbi praktikat më të mira për zyrtarët qendror dhe komunal te TI-së si dhe asiston personelin e TI-së ne institucionet tjera.
6. Vepron si pikë përmbledhëse dhe pikë kontaktuese e qeverisë për rreziqet e sigurisë së sistemit të TIK-ut në IRK, vlerëson rendësin dhe prioritetin , informon të gjitha palët përkatëse, mbikëqyr zbatimin me kohë të masave parandaluese / korrigjuese.
7. Akumulimin, administrimin dhe ruajtjen e të dhënave, duke administruar
Qendrën shtetërore të dhënave elektronike.
8. Merret më sigurinë dhe mbrojtjen e infrastrukturës komunikuese elektronike dhe të të
dhënave dhe sipas nevojës ndihmon institucionet relevante në luftimin e krimit  elektronik (cyber crime);
9. Siguron mbrojtjen e të dhënave personale në formë elektronike, në pajtim me legjislacionin në fuqi.


Në kuadër të këtij Drejtorati bëjnë pjesë sektorët:

• Sektori i sigurinë së TI-së
• Sektori i qendrës shtetërore të dhënave elektronike

 

Drejtor i Drejtoratit të Operimeve Qendrore dhe Sigurisë
Gani Zogaj
Tel: 038 200 30 700
Email: gani.zogaj@rks-gov.net

 

 

Copyright © 2020.