Divizioni për Koordinimin, Monitorimin dhe Zbatimin e Reformave

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1.Ofron analiza, vlerësime, raportime, rekomandime, këshilla dhe informata në lidhje me aktivitetet e DMRAP me anë të të cilave do të promovohej zbatimi i reformës së administratës publike;
2.Organizon dhe koordinon e aktivitetet për zbatim të reformës;
3.Këshillon dhe kryen punë profesionale dhe teknike që kanë të bëjnë me menaxhimin dhe raportimin dhe zbatimin e procesit të reformës në Administratën Publike;
4.Koordinon dhe mbështetë sistemin e hapjes së të dhënave (open data) dhe organizimin e takimeve të mekanizmave përgjegjës për zbatim;
5.Identifikon pengesat që paraqiten gjatë zbatimit të reformës, rekomandon dhe përgatitë çdo informatë të kërkuar nga Drejtori në lidhje me realizimin me sukses të aktiviteteve që kanë të bëjnë me Reformën në Administratën Publike;
6.Monitoron koordinon dhe raporton zbatimin e reformave mbi procesin e zbatimit të integritetit dhe etikës në administratë publike.


Kontakti:
Edmir Sejdiu, Udhëheqës

Tel: 038/200 30 543
Email: edmir.sejdiu@rks-gov.net 

 

Copyright © 2020.