GVRAP

Grupi i Veqantë për RAP përbëhet nga Qeveria dhe përfaqësuesit e Komisionit Evropian. Grupi është pjesë e strukturave të koordinimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit dhe shërben si strukturë dialogu midis Qeverisë dhe BE-së dhe monitoron zbatimin e kërkesave të integrimit në BE lidhur me RAP. Grupi i Veqante i RAP zakonisht mblidhet dy herë në vit dhe nxjerr konkluzione dhe rekomandime kryesisht të lidhura me axhendën e integrimit në BE

Copyright © 2020.