Ministria

Aplikimi online dhe shërbimet për OJQ-të

Aplikimi online për OJQ-tëTë gjitha shërbimet për OJQ-të realizohen përmes Sistemit Elektronik
të OJQ-ve (ONLINE); Ky sistem ka filluar të aplikohet nga data 18.01.2017,                                                Regjistri Publik për OJQ-të   
duke u  bazuar në Strategjinë për Modernizimine Administratës Publike
2015-2020,  Ligjin nr.04/L-057 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare
si dhe Udhëzimit Administrativ QRK-Nr.02/2014.
SEOJQ përbehet prej dy pjesëve kryesore
1. Pjesës për publikun, ku mund ti qasen të gjithë qytetarë që kanë qasje në internet (Aplikimi Online). Kjo pjesë përfshin modulin e aplikimit online, qasjen e hapur dhe në kohë reale për të gjitha OJQ-të dhe qytetarët.

Moduli i aplikimit Online ju mundëson qytetarëve që të aplikojnë për:

- Regjistrimin e OJQ-ve;
- Njohje te Statusit për Përfitim Publik (SPP);
- Rinjohje të SPP-së;
- Raportim vjetor-financiar nga OJQ-të me SPP dhe pa SPP;
- Marrjen e letër konfirmimeve nga përfaqësuesit e autorizuar të OJQ-ve për OJQ-të përkatëse;
- Parashtrimin e kërkesave për ndryshimin e të dhënave, shqyrtimin dhe kthimi i përgjigjes po ashtu përmes sistemit.

Qasja e hapur (ang. Open Data )dhe në kohë reale përmes SEOJQ-së, ju mundëson qasje institucioneve dhe qytetarëve në regjistrin publik të OJQ-ve. Të gjitha këto të dhëna të publikuara në linkun: https://ojq.rks-gov.net, janë të përditësuara në kohë reale, automatikisht nga sistemi për regjistrin publik të OJQ-ve.

Ky regjistër përmban: Emrin e OJQ-së, numrin rendor, numrin e regjistrimit, shkurtesën e OJQ-së, Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të autorizuar, Pozita (Funksioni dhe adresa e tij), lloji i OJQ-së (shoqatë apo fondacion, vendore apo ndërkombëtare), adresa zyrtare, nr. telefonit, emaili, faxi, data e regjistrimit, themeluesit, kategoria, misioni, qëllimet  dhe aktivitet me  fushat e veprimtarisë së OJQ-së, nen aktivitetet, përshkrimi i aktiviteteve, SPP (Statusi për përfitim Publik) është aktiv apo pasiv, numri i SPP-së, data e njohje së SPP-së, data e shuarjes (nëse OJQ-ja është e shuar apo e çregjistruar).

Sistemi Elektronik për OJQ-të mundëson ruajtjen e historikut të ndryshimeve të të dhënave për OJQ dhe ju mundëson qasje online përfaqësuesve të autorizuar të OJQ-ve në dosjet e tyre  përkatëse.
2. Pjesës për zyrtarët e Institucioneve të Republikës së Kosovës, që nënkupton zyrtarët e DOJQ/MAP dhe zyrtaret tjerë të IRK-ve, te cilave ju jepet qasja nga DOJQ.  

Ky modul mundëson:

- Shqyrtimin online të kërkesës për regjistrim dhe dokumenteve tjera që parashikohen për regjistrimin e një OJQ-je. Pas shkëmbimit në mënyrë elektronike të informatave plotësuese dhe konstatimit se janë të plotësuar kushtet e parapara me ligj, OJQ-ja regjistrohet, për të cilën lëshohet  certifikata.  

Shqyrtimi i kërkesave tjera të ndryshme të parashtruara nga OJQ-të.
- Gjenerimin e statistikave të sakta dhe në kohë reale për OJQ;
- Gjenerimin e numrit të regjistrimit të OJQ-ve,

- Gjenerimin i nr. fiskal të OJQ-të, e që kjo paraqet një e arritur plotësuese nga se më parë me këtë nr. OJQ-ja është pajis nga ATK-ja. (Kjo mundësohet në bashkëpunim me ATK-në)
- Dërgimin e email-ave për OJQ-të.

Me ketë sistem, mundësohet shkëmbimi Elektronik i të Dhënave në mes të DOJQ/MAP dhe Institucioneve te Republikës së Kosovës (IRK) të cilët përmbajnë të dhëna për OJQ. Siç janë:

Ministria e Punëve të Brendshme (Agjencinë e Regjistrimit Civil dhe  Departamentin për Shtetësi Azil dhe Migracion), Administratën Tatimore të Kosovës (ku ka shkëmbim te dyanshëm për OJQ-të), Agjencinë e Kadastrave të Kosovës (e cila merr të dhëna nga regjistri i OJQ-ve). Gjithashtu Sistemi Elektronik e ka mundësinë e ndërlidhjes (shkëmbimit elektronik të të dhënave) me të gjitha institucionet të cilat kanë përgjegjësi për mbikëqyrjen e OJQ-ve.

Është kompletuar migrimi i të dhënave nga data baza e vjetër e OJQ-ve, për OJQ-të regjistruara deri më tani. Po ashtu janë digjitalizuar të gjitha dosjet për OJQ-të e regjistruara para datës 18.01.2017.

Departammenti për OJQ / MAP, udhëhiqet nga drejtori dhe mbështetet nga një staf profesional, që mbulojnë fusha të caktuara në kuadër të fushë-veprimtarisë së këtij departamenti.

Të gjitha shërbimet për OJQ-të realizohen përmes Sistemit Elektronik të OJQ-ve (ONLINE).
Ky sistem  ka filluar të aplikohet nga data 18.01.2017, duke u  bazuar në Strategjinë për Modernizimin e Administratës Publike 2015-2020, Ligjin nr.04/L-057 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare si dhe Udhëzimit Administrativ QRK-Nr.02/2014.

 

|< 1 >| 

Copyright © 2019. Ministria e Administratës Publike