DSPIMNQ › Divizioni i Menaxhimit të Projekteve

 Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Menaxhon projektet, përfshirë planifikimin, organizmin, udhëheqjen dhe kontrollin e projekteve investuese;
2. Bën studimin e arsyeshmërisë së projektit, ku pasqyrohen rezultatet në bazë të raportit, shpenzimet dhe efektet;
3. Menaxhon të gjitha projektet kapitale, të cilat kanë të bëjnë me ndërtimin, renovimin apo adaptimin e ndërtesave qeveritare të Republikës së Kosovës, duke respektuar legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës;
4. Menaxhon projektet e investimeve kapitale për ndërtesat qeveritare të Republikës së Kosovës.

 

Kontakti:
Shengyle Bektashi, Udhëheqës

Tel: 038/200 30 332
Email: shengyle.bektashi@rks-gov.net

 

Copyright © 2020.