DSPIMNQ › Divizioni i Menaxhimit të Ndërtesave Qeveritare

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1.Mbledh, përditëson dhe arkivon dokumentacionin teknik të nevojshëm për bazën e të dhënave për pronën, ndërtesat, pajisjet dhe sistemet e instaluara në ndërtesat qeveritare;
2.Planifikon dhe zbaton, mirëmbajtjen e ndërtesave qeveritare;
3.Monitoron zbatimin e planeve për menaxhimin dhe administrimin e mirëmbajtjes së rregullt të sistemeve dhe pajisjeve;
4.Ofron këshilla profesionale për shfrytëzuesit e ndërtesave, në aplikimin e rregulloreve për menaxhimin dhe administrimin e ndërtesave qeveritare në kuptimin e mirëmbajtjes teknike.

 

Kontakti:
Veton Abdullahu, Udhëheqës

Tel: 038/200 30 037
Email: veton.abdullahu@rks-gov.net

 

Copyright © 2020.