DL › Drejtori

Naser Shamolli

Drejtor i Departamentit Ligjor

Shkollën fillore  “Idriz Ajeti” në Shalë të komunës së Lipjanit,  1989-1997.
Shkollën e mesme  “Ulpiana” në Lipjan,  1997-2001.
Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, 2001-2004.
Studimet pasuniversitare Master në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, në drejtimin kushtetues dhe administrativ, ku mori titullin “Master i shkencave juridike - administrative”, 2008.
 
Trajnim për e-Qeverisjen ‘’The Stady tour Estonian e-Governance and ICP Policy, organizuar nga Akademia për e-Qeverisje në Tallin, Estoni, certifikatë.
Trajnim për efikasitetin dhe eficiencën në Shërbimin Civil të organizuar nga Qendra për Perspektivë Evropiane në Lubjanë, Slloveni.
Pjesëmarrje në kongresin “The Berlin International Economics Congress (BIEC):An Interdisciplinary Analysis of the Roles of Global Politics & Civil Society in International Economics (BIEC)”.
 
Njeh gjuhën angleze (bazike)
 
Zyrtar i lartë për planifikim të mbikëqyrjes së komunave në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, 2006-2008. 
Udhëheqës i Divizionit për Ngritje të Kapaciteteve të Komunave në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, 2008.
Drejtor i Departamentit të Administratës Qendrore prej 25.11.2008 deri më 27.5.2009, kur ky departament  kalon në zyre pranë  Ministrisë së Administratës Publike.
Drejtor i Zyrës së Administratës dhe  Personelit në Ministrinë e Administratës Publike nga dt. 27.5.2009.

Copyright © 2020.