DL › Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Ofron ndihmë në hartimin e legjislacionit dhe siguron pajtueshmërinë me ligjin e aplikueshëm në Kosovë;
2. Ofron ndihmë për strukturat organizative të ministrisë nëidentifikimin e çështjeve që duhet normuar;
3. Ofron këshilla dhe rekomandime ligjore të kërkuara, nga fushëveprimi i ministrisë;
4. Siguron përafrimin e legjislacionit të ministrisë me acquis communautaire dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë.

 

Kontakti:
Shehrie Leci, Udhëheqës

Tel: 038/200 30 342
Email: shehrie.leci@rks-gov.net

 

 

Copyright © 2020.