DL › Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të Bashkëpun

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Koordinon aktivitetet me të gjitha strukturat organizative të ministrisë përzbatimin e legjislacionit;
2. Ofron mbështetje ligjore në fushën e legjislacionit;
3. Identifikon problemet e zbatimit të akteve normative;
4. Ofron mbështetje ligjore në hartimin e propozim-vendimeve, propozim-marrëveshjeve, propozim-memorandumeve dhe propozim-kontratave;
5. Koordinon aktivitetet legjislative të ministrisë me institucionet përkatëse;
6. Mirëmban regjistrin e akteve nënligjore të ministrisë.

 

Kontakti:
Almenida Bajrami, Udhëheqës

Tel: 038/200 30 926
Email: almenida.bajrami@rks-gov.net

 

Copyright © 2020.