DFSHP › Divizioni për Buxhet dhe Financa

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Përgatitë propozimet buxhetore;
2. Koordinon çështjet buxhetore për të gjitha njësitë organizative të ministrisë;
3. Përcjellë dhe raporton mbi ekzekutimin buxhetor;
4. Siguron që shpenzimet financiare janë bërë në përputhje me rregullat dhe procedurat buxhetore;
5. Menaxhon rezervat e parasë dhe siguron se kontrolli i brendshëm financiar është i bazuar në parimet e llogaridhënies;
6. Siguron bashkëpunim të ngushtë me auditorin e brendshëm dhe të jashtëm në përgatitjen e pasqyrave buxhetore dhe financiare të auditimit.

 

Kontakti:
Adifete Qerimi, Udhëheqës

Tel: 038/200 30 740
Email: adifete.n.qerimi@rks-gov.net

 

Copyright © 2020.