DFSHP › Divizioni i Burimeve Njerëzore

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Koordinon planifikimin e burimeve njerëzore;
2. Administron rekrutimin e personelit;
3. Kontribuon në rritjen e performancës së personelit nëpërmjet motivimit dhe zhvillimit të trajnimeve;
4. Siguron zbatimin e procedurave për rekrutim dh përzgjedhje, disiplinë, trajtim të ankesave, kërkesave të pushimit, vlerësimit të punës etj.

 

Kontakti:
Tahir Tahiri, Udhëheqës

Tel: 038/200 60 404
Email: tahir.tahiri@rks-gov.net

 

Copyright © 2020.