DFSHP › Divizioni i TI-së dhe Shërbimeve Logjistike

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Ofron shërbime logjistike për personelin e ministrisë;
2. Menaxhon me inventarin dhe depot e ministrisë;
3. Ofron shërbime sipas nevojave për mallra dhe pajisje të zyrës për punë;
4. Ofron shërbime të transportit dhe është përgjegjës për mirëmbajtjen e automjeteve të ministrisë;
5. Mirëmban dhe administron sistemin e arkivit të ministrisë.  

 

Kontakti:
Shpejtim Nishori, Udhëheqës

Tel: 038/200 30 590
Email: shpejtim.nishori@rks-gov.net

 

 

Copyright © 2020.