DOJQ › Divizioni i Raportimit dhe Analizes Financiare të OJQ-ve

Detyrat dhe përgjegjësitë janë:

1. Pranon raporte vjetore të OJQ-ve vendore dhe ndërkombëtare me Status të Përfitimit Publik.
2. Analizon dhe vlerëson raportet vjetore të OJQ-ve me SPP, vendore dhe ndërkombëtare, informon dhe rekomandon, sipas nevojës për procedim të mëtejmë.
3. Njofton me shkrim OJQ-të me SPP për vendimet që janë marrë mbi pezullimin apo revokimin e SPP-së
4. Bashkëpunon me institucionet relevante për OJQ-të

 

Kontakti:
Minire Ahmetxhekaj Zeqiraj, Udhëheqës

Tel: 038/200 30 873
Email: minire.ahmetxhekaj@rks-gov.net

 

Copyright © 2020.